Plain Jane Red Kraut

Plain Jane Red Kraut

1 litre jar