Plain Jane White Kraut

Plain Jane White Kraut

1 litre jar